Blog

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

 

(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000 – „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000.

Poznaj praktyczny wymiar działań CSR korzystając z bazy dobrych praktyk.

Poznaj najnowsze publikacje o CSR w „Bazie wiedzy o CSR”

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to :

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?

Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest obszerna i ściśle związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Do tych najszerzej stosowanych należą:

Czy CSR jest regulowany prawnie?

Realizowanie CSR to działania oparte zarówno o dobrowolne zobowiązania i działania firm jak i, coraz częściej, o normy ustanawiane przez instytucje oraz zobowiązania prawno-ustawowe. Normy te dotyczą obszaru transparentności organizacji  i obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych. Są one wprowadzane zarówno przez giełdy papierów wartościowych jak i przez rządy narodowe oraz Unię Europejską. Duże zmiany na tym polu wprowadziła „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw„, gdzie po raz pierwszy w ramach definicji CSR nie pojawiła się informacja o dobrowolności działań na tym polu. Dokument ten był kontynuacją procesu rozpoczętego przez Komisję Europejską w 2001 roku gdy przedstawiono dokument pt. Green Paper on Corporate Social Responsibility. W proces konsultacji włączyły się instytucje Unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw socjalnych, przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony środowiska, przedstawiciele sektora przedsiębiorców, związki zawodowe, media, eksperci, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się nowy dokument – strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu – White Paper: Communication on CSR. Dokument ten jest adresowany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji biznesowych i konsumenckich. Oba dokumenty dostępne są w dziale CSR w UE.

Czy CSR dotyczy jedynie dużych korporacji?

Zdecydowanie nie tylko. Po pierwsze, małe firmy często mają lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy są więc blisko lokalnych spraw. Po drugie, małe firm angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów dotyczących chociażby edukacji czy wspierania rynku pracy, pomocy tej nie definiując jako CSR. Ponadto CSR może być realizowany przy użyciu różnych narzędzi i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru firmy.

Dowiedz się więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach  z publikacji „Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR” (PDF 4,0 MB) i raportu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku (PDF,3,1 MB)”.

Jaka jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations?

Społeczna odpowiedzialność biznesu  to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, public relations to natomiast strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji do poczynań firmy, czyli działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku. Realizacja programów CSR i planowe działania PR w firmie, w perspektywie długofalowej mają prowadzić do wzrostu wartości firmy, a tym samym do poprawy jej konkurencyjności.

Czy polskie firmy realizują zasady odpowiedzialnego biznesu?

Tak. Ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Dla większości z nich jej fundamentem jest przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników. Coraz większa liczba firm wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania, w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariaszami. O coraz większym zainteresowaniu koncepcją odpowiedzialności przedsiębiorstw świadczyć może rosnąca z roku na rok liczba firm prezentujących swe praktyki w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz wystawiających się na Targach Dobrych Praktyk Biznesowych.

Dowiedz się więcej na ten temat z badania przeprowadzonego wspólnie przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy odpowiedzialny biznes dotyczy praw człowieka?

Tak. Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych stanowi jeden z fundamentów odpowiedzialności biznesu (dowiedz się więcej z analizy tematycznej „Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm”).

Dowiedz się więcej o podejściu do odpowiedzialności w biznesie w różnych okresach historii ludzkości z artykułu Magdy Andrejczuk „Odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu – rozwój koncepcji w myśli społecznej”

Dowiedz się więcej o wizji społecznej odpowiedzialności biznesu zawartej w encyklice Papieża Franciszka LAUDATO SI’ z komentarza dr Agaty Rudnickiej

Tekst pochodzi ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu

https://odpowiedzialnybiznes.pl/

 

Side image

można nasze działania wspierać - wystarczy parę kliknięć

wsparcie