Regulamin/Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
i przekazywana darowizny za pomocą strony internetowej
www.pozytywkafundacja.pl

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://pozytywkafundacja.pl/
2) „Usługodawca” – Fundacja Kultury Pozytywka, 85-866 Bydgoszcz, ul. Gdańska 5 (zwaną też: „Fundacja” lub „Administrator”), telefon: +48 517 949 427; e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com
3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w
Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – KIP (Spółka) Krajowy Integrator Płatności Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-
306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w
całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com
posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com
6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na
realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu
elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.


§2. Postanowienia ogólne


1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem.
3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad
Regulaminu.
4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki
umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega
na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy, kosztem majątku Użytkownika.
6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki,
o których mowa w art. 890 § 1, zd. drugie Kodeksu Cywilnego, który stwierdza, że wykonana
darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.


§3. Warunki korzystania z Serwisu


1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w
tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia
dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz
obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2) spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się
z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet.
3) wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
3) korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.


§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne
jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami
charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności
możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia
haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością
Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do
zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.


§5. Usługi


1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę
umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie
Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.

4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Tpay.

5. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a/ karty płatnicze: ze strony www.pozytywkafundacja.pl płatności mogą być realizowane przy
pomocy przycisku WESPRZYJ I POMAGAM, które po wyborze kwoty przekierowują
do podstrony gdzie płatność obywa się za pomocą kart płatniczych i kredytowych aktualnie
obsługiwanych przez Tpay.
b/ wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Kultury Pozytywka:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr. konta 39 1750 0012 0000 0000 4090 1779

§6. Przeznaczenie wpłat darowizn (na podstawie statutu fundacji)

Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.pozytywkafundacja.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:

 1. Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji,
 2. Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
 3. Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych,
 4. Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji,
 5. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji,
 6. Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji,
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 8. Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji,
 9. Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów,
 10. Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji,
 11. Organizowanie rezydencji artystycznych,
 12. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji,
 13. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie ośrodków kultury i działań społeczno-obywatelskich wraz z wyposażeniem w kraju i poza granicami kraju,
 14. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii,
 15. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

§7. Opłaty

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.
 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej nie podlegają zwrotom.

§8. Reklamacje

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.

5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.

7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§9. Zmiany Regulaminu

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§10. Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

Polityka Prywatności

§1. Dane osobowe.

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie
podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.
3) W sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym realizacji swoich praw, można się
kontaktować pod adresem e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com
4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia
obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na
żądanie osoby, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na
administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest
nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie
ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:
a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika:
b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na
rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).
5) dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
6) dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia
podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub
wskazany w odrębnych przepisach prawa.
7) dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji
międzynarodowej.
8) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania.
9) Administrator informuje, że nie przetwarza danych Użytkownika w sposób, który prowadzi
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
10) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§2. Usunięcie danych

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy: – dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, – sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, – żądania usunięcia danych osobowych, – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – przeniesienia danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem. poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres i z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć lub wykonać inną wymienioną powyżej czynność.

2) O fakcie usunięcia danych lub wykonaniu innych czynności w trybie

3) Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.