Regulamin/Polityka prywatności/Statut/Sprawozdania

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
i przekazywana darowizny za pomocą strony internetowej
www.pozytywkafundacja.pl

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://pozytywkafundacja.pl/
2) „Usługodawca” – Fundacja Kultury Pozytywka, 85-866 Bydgoszcz, ul. Gdańska 5 (zwaną też: „Fundacja” lub „Administrator”), telefon: +48 517 949 427; e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com
3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w
Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – KIP (Spółka) Krajowy Integrator Płatności Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-
306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w
całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com
posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com
6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na
realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu
elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.


§2. Postanowienia ogólne


1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem.
3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad
Regulaminu.
4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki
umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega
na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy, kosztem majątku Użytkownika.
6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki,
o których mowa w art. 890 § 1, zd. drugie Kodeksu Cywilnego, który stwierdza, że wykonana
darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.


§3. Warunki korzystania z Serwisu


1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w
tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia
dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz
obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2) spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się
z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet.
3) wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
3) korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.


§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne
jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami
charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności
możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia
haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością
Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do
zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.


§5. Usługi


1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę
umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie
Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.

4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Tpay.

5. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a/ karty płatnicze: ze strony www.pozytywkafundacja.pl płatności mogą być realizowane przy
pomocy przycisku WESPRZYJ I POMAGAM, które po wyborze kwoty przekierowują
do podstrony gdzie płatność obywa się za pomocą kart płatniczych i kredytowych aktualnie
obsługiwanych przez Tpay.
b/ wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Kultury Pozytywka:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr. konta 39 1750 0012 0000 0000 4090 1779

§6. Przeznaczenie wpłat darowizn (na podstawie statutu fundacji)

Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.pozytywkafundacja.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:

 1. Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji,
 2. Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
 3. Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych,
 4. Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji,
 5. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji,
 6. Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji,
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 8. Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji,
 9. Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów,
 10. Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji,
 11. Organizowanie rezydencji artystycznych,
 12. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji,
 13. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie ośrodków kultury i działań społeczno-obywatelskich wraz z wyposażeniem w kraju i poza granicami kraju,
 14. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii,
 15. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

§7. Opłaty

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.
 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej nie podlegają zwrotom.

§8. Reklamacje

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.

5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.

7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§9. Zmiany Regulaminu

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§10. Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

Polityka Prywatności

§1. Dane osobowe.

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie
podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.
3) W sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym realizacji swoich praw, można się
kontaktować pod adresem e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com
4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia
obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na
żądanie osoby, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na
administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest
nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie
ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:
a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika:
b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na
rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).
5) dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
6) dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia
podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub
wskazany w odrębnych przepisach prawa.
7) dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji
międzynarodowej.
8) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania.
9) Administrator informuje, że nie przetwarza danych Użytkownika w sposób, który prowadzi
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
10) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§2. Usunięcie danych

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy: – dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, – sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, – żądania usunięcia danych osobowych, – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – przeniesienia danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem. poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres i z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć lub wykonać inną wymienioną powyżej czynność.

2) O fakcie usunięcia danych lub wykonaniu innych czynności w trybie

3) Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.


STATUT

FUNDACJI KULTURY POZYTYWKA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa Fundacji:

FUNDACJA KULTURY POZYTYWKA

§2

Fundacja, dla której ustalony jest niniejszy statut, ustanowiony został przez Anetę Katarzynę Pytlak zamieszkałą: 85-866 Bydgoszcz ul. Zofii Nałkowskiej 7/11, dowód osobisty nr. AVF 039525, pesel 91082406008 

§3

Fundacja działa na podstawie i zasadach ustalonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dz.u.21/1984 poz.97).

§4 

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie rzeczpospolitej polskiej, jak również poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
 1. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i praw kraju ojczystego kontrahentów zagranicznych.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
 1. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i filii w kraju i za granicą.
 1. Fundacja tworzy i występuje, jako jednostka macierzysta dla ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą.

 6. Ośrodki, biura, oddziały, filie w kraju i za granicą mogą być zakładane w formie

z osobowością prawną lub bez osobowości prawnej.

 1. Ośrodki, biura, oddziały, filie w kraju i za granicą realizują cele Fundacji i działają na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu ustanowionego przez Zarząd Fundacji.
 1. Powołanie ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą odbywa się uchwałą Zarządu na podstawie niniejszego Statutu, w której określa się jego osobowość prawną, nazwę i siedzibę.
 1. Rejestracja ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą odbywa się na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, pod którym Fundacja jest zarejestrowana – w przypadku ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą nieposiadających osobowości prawnej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS – w przypadku ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą posiadających osobowość prawną.
 1. Regulamin ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą jest uchwalany przez Zarząd Fundacji po jego wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 1. Ośrodek, biuro, oddział, filia w kraju i za granicą jest kierowany przez Dyrektora.
 1. Dyrektor ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

11. Dyrektor ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora w każdej chwili, o czym informuje Radę Fundacji.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§6

Fundacja używa pieczątki podłużnej o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.

ROZDZIAŁ II

CEL I ZADANIA FUNDACJI

§7

Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży, oraz dorosłych poprzez realizację i finansowanie projektów artystycznych, edukacyjnych i obywatelskich,

Promocja i wspieranie działań, idei artystycznych oraz obywatelskich,

Realizacja działań kulturalnych i obywatelskich o znaczeniu międzypokoleniowym i międzykulturowym,

Rewitalizacja przestrzeni publicznej z uwzględnieniem działań kulturalnych i społeczno-obywatelskich,

Krzewienie postaw tolerancyjnych i otwartych,

Aktywizacja i wzmacnianie tożsamości kulturowej seniorów oraz grup marginalizowanych,

Promocja kultury i sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych,

Budowa społeczeństwa obywatelskiego,

Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego,

Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Promocja i ochrona dziedzictwa narodowego,

Promocja i wdrażanie kultury ekologicznej, zdrowego odżywiania się, produktów regionalnych i rzemieślniczych,

Zadania z zakresu zdrowia publicznego,

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci,

młodzieży i osób starszych,

Promocja zdrowego stylu życia,

Ograniczanie nierówności wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

   Odpłatna działalność pożytku publicznego

Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,  85.59.B

Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych, 58.1

Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji, 94.99.Z

Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji, 72.1

Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji, 94.99.Z

Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 94.99.Z

Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów, 90.01.Z

Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji, 58.1

Organizowanie rezydencji artystycznych, 90.01.Z

Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji, 94.99.Z

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii, 

86.90.E

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.  93.1

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach, 85.59.B

Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych, 58.1

Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji, 94.99.Z

Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji, 72.1

Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji, 94.99.Z

Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 94.99.Z

Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów, 90.01.Z

Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji, 58.1

Organizowanie rezydencji artystycznych, 90.01.Z

Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie, prowadzenie i finansowanie ośrodków kultury i działań społeczno-obywatelskich wraz z wyposażeniem w kraju i poza granicami kraju, 90.04.Z

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii, 86.90.E

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 93.1

.

§8

Dla realizacji swych celów Fundacja będzie współpracować z urzędami administracji państwowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, zakładami pracy chronionej, instytucjami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność

innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z prawem oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczony przez fundatorkę na działalność statutową.    
 1. Fundacja może czerpać dochody z darowizn od osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy, spadków i zapisów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,
 1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnioną w jej ramach jednostkę, także na zasadach udziału w spółce handlowej lub cywilnej.
 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 1. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 złotych z funduszu założycielskiego.
 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

§11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§12

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.                               

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Komisja Rewizyjna

Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.

§14

W skład Rady Fundacji wchodzą:

a) fundator-założyciel fundacji,

      b)  inne osoby przyjęte do składu rady na mocy uchwały Rady, podjętej większością     

     co najmniej 2/3 głosów, przy obecności minimum połowy członków.

§15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

2. Opracowywanie wieloletnich planów działalności Fundacji.

3. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności.

4. Zatwierdzanie planów finansowych Fundacji.

§16

1.Rada Fundacji dokonuje wyboru przewodniczącego Rady.

2.Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją.  

3.Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§17

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.

§18

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.

§19

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd Fundacji ze swoich   

    Członków, zwykłą większością głosów.

3. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami etatowymi.

§20

1.Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

3.Do zadań Zarządu Fundacji należy:

a/  zarządzanie i piecza nad majątkiem Fundacji,

b/ gospodarka finansowa oparta o budżet Fundacji ustalony na rok kalendarzowy przez

    Radę  Fundacji,

c/ podejmowanie zobowiązań majątkowych i finansowych zgodnie z uchwalonym

    budżetem i zaleceniami Rady Fundacji oraz zawieranie umów,

d/ przesyłanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

e/ opracowanie planu działania i planów finansowych Fundacji,

f/ wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów i zadań Fundacji.

g/ upoważnianie członków Zarządu do nadzoru nad pracami ośrodków, biur, oddziałów i filii fundacji, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, umów zlecenia lub umów o dzieło z ich pracownikami, a także porozumień wolontariackich z osobami podejmującymi jakąkolwiek współpracę z nimi.

§21 

W umowach między fundacją, a członkiem zarządu oraz w sporach z nią, fundację reprezentuje inny członek zarządu wskazany w uchwale Rady Fundacji lub pełnomocnik wyznaczony przez Zarząd Fundacji. Zarząd może zatrudnić pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.  

§22

Rada Fundacji może w każdej chwili zmienić lub uzupełnić skład Zarządu. Odwołanie członka Zarządu może również nastąpić z powodu nienależytego wypełniania funkcji, istotnego naruszenia postanowień statutu lub innych powodów.

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu lub Rady Fundacji.

§24

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

                                                                      § 25

                                                         Komisja Rewizyjna

a/ Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem opiniującym, kontrolnym i nadzorczym Fundacji.

b/ Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Przewodniczącego Komisji  

     Rewizyjnej powołuje Rada Fundacji. 

c/ Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji

     z członkostwa lub śmierci członka Komisji.

d/ Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli

     wewnętrznej i nadzoru.

e/ Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Fundacji z pełnieniem funkcji w     

     Zarządzie Fundacji.

f/ Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za

    przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

g/ Komisja Rewizyjna Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

h/ Komisję Rewizyjną Fundacji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na

    wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.

i/ Komisja Rewizyjna Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 

   głosów.

j/ Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrolowanie bieżącej działalności    

   Zarządu Fundacji oraz nadzór nad działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ V

LIKWIDACJI FUNDACJI

§26

Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej  większością głosów, niezależnie od liczby członków Rady, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.

§27

W przypadku likwidacji Fundacji majątek przechodzi na własność innej fundacji, stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do celów statutowych Fundacji. Wyboru dokonuje Rada Fundacji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu

§28

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 1. Zmiany statutu można dokonać na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosów, niezależnie od liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.

.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.

Sporządzono w dniu 13.04.2022                                      – Fundator

Sprawozdania.

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/