Blog

STATUT
FUNDACJI KULTURY POZYTYWKA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa Fundacji:

FUNDACJA KULTURY POZYTYWKA

§2

Fundacja, dla której ustalony jest niniejszy statut, ustanowiony został przez Anetę Katarzynę Pytlak zamieszkałą: 85-866 Bydgoszcz ul. Zofii Nałkowskiej 7/11, dowód osobisty nr. AVF 039525, pesel 91082406008

§3

Fundacja działa na podstawie i zasadach ustalonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dz.u.21/1984 poz.97).

§4

Fundacja prowadzi działalność na terenie rzeczpospolitej polskiej, jak również poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i praw kraju ojczystego kontrahentów zagranicznych.

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i filii w kraju i za granicą.

Fundacja tworzy i występuje, jako jednostka macierzysta dla ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą.

6. Ośrodki, biura, oddziały, filie w kraju i za granicą mogą być zakładane w formie
z osobowością prawną lub bez osobowości prawnej.

Ośrodki, biura, oddziały, filie w kraju i za granicą realizują cele Fundacji i działają na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu ustanowionego przez Zarząd Fundacji.

Powołanie ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą odbywa się uchwałą Zarządu na podstawie niniejszego Statutu, w której określa się jego osobowość prawną, nazwę i siedzibę.

Rejestracja ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą odbywa się na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, pod którym Fundacja jest zarejestrowana – w przypadku ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą nieposiadających osobowości prawnej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS – w przypadku ośrodków, biur, oddziałów, filii w kraju i za granicą posiadających osobowość prawną.

Regulamin ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą jest uchwalany przez Zarząd Fundacji po jego wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ośrodek, biuro, oddział, filia w kraju i za granicą jest kierowany przez Dyrektora.

Dyrektor ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

11. Dyrektor ośrodka, biura, oddziału, filii w kraju i za granicą podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora w każdej chwili, o czym informuje Radę Fundacji.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§6

Fundacja używa pieczątki podłużnej o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA FUNDACJI

§7

Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży, oraz dorosłych poprzez realizację i finansowanie projektów artystycznych, edukacyjnych i obywatelskich,

Promocja i wspieranie działań, idei artystycznych oraz obywatelskich,

Realizacja działań kulturalnych i obywatelskich o znaczeniu międzypokoleniowym i międzykulturowym,

Rewitalizacja przestrzeni publicznej z uwzględnieniem działań kulturalnych i społeczno-obywatelskich,

Krzewienie postaw tolerancyjnych i otwartych,

Aktywizacja i wzmacnianie tożsamości kulturowej seniorów oraz grup marginalizowanych,

Promocja kultury i sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych,

Budowa społeczeństwa obywatelskiego,

Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego,

Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Promocja i ochrona dziedzictwa narodowego,

Promocja i wdrażanie kultury ekologicznej, zdrowego odżywiania się, produktów regionalnych i rzemieślniczych,

Zadania z zakresu zdrowia publicznego,

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci,

młodzieży i osób starszych,

Promocja zdrowego stylu życia,

Ograniczanie nierówności wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach, 85.59.B

Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych, 58.1

Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji, 94.99.Z

Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji, 72.1

Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji, 94.99.Z

Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 94.99.Z

Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów, 90.01.Z

Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji, 58.1

Organizowanie rezydencji artystycznych, 90.01.Z

Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji, 94.99.Z

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii,
86.90.E

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 93.1

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, debat, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach, 85.59.B

Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek, broszur, nośników elektronicznych, prowadzenie kampanii społecznych, 58.1

Tworzenie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach określonych w celach Fundacji, 94.99.Z

Prowadzenie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji, 72.1

Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji, 94.99.Z

Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 94.99.Z

Inicjowanie i finansowanie innych form działalności służących celom Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie wszelkich imprez związanych z prezentacją sztuki i kultury, w tym koncertów, festiwali, wystaw, projekcji filmów i pokazów, 90.01.Z

Działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze zgodne z celami Fundacji, 58.1

Organizowanie rezydencji artystycznych, 90.01.Z

Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji, 94.99.Z

Organizowanie, prowadzenie i finansowanie ośrodków kultury i działań społeczno-obywatelskich wraz z wyposażeniem w kraju i poza granicami kraju, 90.04.Z

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, które wykorzystują do swoich celów narzędzia wynikające z szeroko pojętych aspektów kultury, sztuki w tym arteterapii, 86.90.E

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym wydarzeń, olimpiad, mistrzostw o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 93.1
.

§8

Dla realizacji swych celów Fundacja będzie współpracować z urzędami administracji państwowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, zakładami pracy chronionej, instytucjami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z prawem oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczony przez fundatorkę na działalność statutową.

Fundacja może czerpać dochody z darowizn od osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy, spadków i zapisów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnioną w jej ramach jednostkę, także na zasadach udziału w spółce handlowej lub cywilnej.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 złotych z funduszu założycielskiego.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 56.21.Z
Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

§11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§12

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
Komisja Rewizyjna

Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.

§14

W skład Rady Fundacji wchodzą:
a) fundator-założyciel fundacji,
b) inne osoby przyjęte do składu rady na mocy uchwały Rady, podjętej większością
co najmniej 2/3 głosów, przy obecności minimum połowy członków.

§15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
2. Opracowywanie wieloletnich planów działalności Fundacji.
3. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności.
4. Zatwierdzanie planów finansowych Fundacji.

§16

1.Rada Fundacji dokonuje wyboru przewodniczącego Rady.
2.Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją. 3.Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§17

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.

§18

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.

§19

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd Fundacji ze swoich
Członków, zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami etatowymi.

§20

1.Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

3.Do zadań Zarządu Fundacji należy:

a/ zarządzanie i piecza nad majątkiem Fundacji,
b/ gospodarka finansowa oparta o budżet Fundacji ustalony na rok kalendarzowy przez
Radę Fundacji,
c/ podejmowanie zobowiązań majątkowych i finansowych zgodnie z uchwalonym
budżetem i zaleceniami Rady Fundacji oraz zawieranie umów,
d/ przesyłanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
e/ opracowanie planu działania i planów finansowych Fundacji,
f/ wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów i zadań Fundacji.
g/ upoważnianie członków Zarządu do nadzoru nad pracami ośrodków, biur, oddziałów i filii fundacji, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, umów zlecenia lub umów o dzieło z ich pracownikami, a także porozumień wolontariackich z osobami podejmującymi jakąkolwiek współpracę z nimi.

§21

W umowach między fundacją, a członkiem zarządu oraz w sporach z nią, fundację reprezentuje inny członek zarządu wskazany w uchwale Rady Fundacji lub pełnomocnik wyznaczony przez Zarząd Fundacji. Zarząd może zatrudnić pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

§22

Rada Fundacji może w każdej chwili zmienić lub uzupełnić skład Zarządu. Odwołanie członka Zarządu może również nastąpić z powodu nienależytego wypełniania funkcji, istotnego naruszenia postanowień statutu lub innych powodów.

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu lub Rady Fundacji.

§24

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 25

Komisja Rewizyjna

a/ Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem opiniującym, kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
b/ Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej powołuje Rada Fundacji.
c/ Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Komisji.
d/ Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej i nadzoru.
e/ Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji.
f/ Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
g/ Komisja Rewizyjna Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
h/ Komisję Rewizyjną Fundacji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
i/ Komisja Rewizyjna Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów.
j/ Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrolowanie bieżącej działalności
Zarządu Fundacji oraz nadzór nad działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJI FUNDACJI

§26

Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosów, niezależnie od liczby członków Rady, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.

§27

W przypadku likwidacji Fundacji majątek przechodzi na własność innej fundacji, stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej realizującej cele podobne do celów statutowych Fundacji. Wyboru dokonuje Rada Fundacji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu

§28

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć
celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Zmiany statutu można dokonać na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosów, niezależnie od liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady.
.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.

Sporządzono w dniu 13.04.2022                  Aneta Pytlak – Fundator