Projekty

Side image

Nakręcamy Pozytywkę

Loga

W czerwcu 2020r. rozpoczęliśmy projekt realizowany dzięki umowie w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Ekspansja Fundacji Pozytywka na rynki zagraniczne dzięki udziałowi w targach i
usługom doradczym

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego Fundacji Kultury Pozytywka

Dofinansowanie projektu z UE: 409.368,50 zł.


Fundacja Kultury Pozytywka przygotowała projekt, który ma na celu wejście z oferowanymi usługami na rynki zagraniczne. Fundacja poza działalnością statutową prowadzi także działalność gospodarczą w zakresie usług promocyjno-reklamowych. Przy czym specjalizuje się w promocji poprzez kulturę oferując swoim klientom szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze CSR (od ang. corporate social responsibility). Jest to bardzo rozwojowy obecnie trend oparty na koncepcji, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z
różnymi grupami interesariuszy. W szczególności w sferze oferowanych przez Wnioskodawcę usług są projekty polegające na promocji poprzez wspieranie kultury i projektów dedykowanych dzieciom. Podczas dotychczasowej działalności Fundacja Pozytywka nawiązała kontakty z teatrami z zagranicy. Stąd pojawił się pomysł aby wejść z ofertą na nowe rynki. W szczególności: USA, Japonia i Europa Wschodnia – Rumunia I Serbia. Promocja na tych rynkach pozwoli połączyć rozwój imprez organizowanych przez Fundację z pozyskaniem zagranicznych klientów, którzy chcieliby się promować poprzez wsparcie imprez kulturalnych. Zaplanowany projekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju Wnioskodawcy poprzez poszerzenie skali działania i przyciągnięcie nowych klientów.

Wesprzyj projekt według uznania

  • 20PLN
  • 30PLN
  • 50PLN
  • 100PLN
Pomagam!