Projekty

Side image

ŚWIĘTO ŚWIATŁA "ŚwiatłoWody" 2023

Wystawa sztuk audiowizualnych ✨Święto Światła: ŚWIATŁOWODY✨ będzie pełną refleksji, artystyczną laurką dla tego pięknego zakątka Bydgoszczy. Głos i przestrzeń oddajemy Młodym Twórcom, którzy za pomocą dźwięku, formy i światła przyozdobią budynki, podkreślą obecność wody i sprawią, że piątkowe i sobotnie spacery nad rzeką nabiorą dodatkowych walorów. Młoda Sztuka i piękno historycznej architektury: czy istnieje lepsza kombinacja? ❤️
✨Święto Światła: ŚwiatłoWody✨ | 29-30/09/2023 | 19:00-22:00 | Wyspa Młyńska | Bydgoszcz
Wydarzenie współfinansowane ze środków miasta Bydgoszczy.

Side image

REGULAMIN

Regulamin wydarzenia „ŚWIĘTO ŚWIATŁA: ŚWIATŁOWODY”.

 

(Bydgoszcz, 29-30.09.2023r.)

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w „ŚWIĘTO ŚWIATŁA: ŚWIATŁOWODY”. Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które zapewnią bezpieczny i przyjemny pobyt na terenie naszego wydarzenia.

Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu „ŚWIĘTO ŚWIATŁA: ŚWIATŁOWODY”zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go. Pobyt na terenie wydarzenia oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin wydarzenia, zwany dalej regulaminem, został wydany na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U z 2017 r. , poz. 862 – tekst jednolity) oraz na podstawie  przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorem „ŚWIĘTO ŚWIATŁA: ŚWIATŁOWODY” jest Fundacja Kultury Pozytywka
 3. Miejscem odbywania się wydarzenia „ŚWIĘTO ŚWIATŁA: ŚWIATŁOWODY” są wyznaczone lokacje na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.

Udział w wydarzeniu

 

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 29.09.2023 roku do 30.09.2023 roku, w godzinach 18:00 – 22:00
 2. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 3. Za zachowanie osób niepełnoletnich oraz za bezpieczeństwo dzieci prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.
 4. Zabrania się siadania bądź wspinania się na instalacje, manipulowania urządzeniami bądź dekoracjami.
 5. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 6. Zabrania się prowadzenia sprzedaży na terenie wydarzenia (obszar Wyspy Młyńskiej jest objęty zakazem handlu pod karą grzywny) poza zaakceptowaymi przez organizatorów stoiskami posiadającymi zgodę na handel na tym terenie od Urzędu Miasta Bydgoszcz. Stoiska nieautoryzowane przez Organizatora i Urząd Miasta będą usuwane przez funkcjonariuszy policji.
 7. Należy bezwzględnie stosować się do bezpośrednich poleceń obsługi wydarzenia, w tym wskazujących na niewłaściwe postępowanie w otoczeniu instalacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania wydarzenia ze względów pogodowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłóca porządek zwiedzania innym uczestnikom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – będą proszone o opuszczenie terenu imprezy, a w razie konieczności zostaną usunięte z terenu wydarzenia przez odpowiednie służby.
 11. Na terenie wydarzenia zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia broni palnej oraz ostrych przedmiotów.
 12. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 13. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych, informacyjnych lub bezpośrednio do służb medycznych.
 14. Wszelkie problemy należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych wydarzenia.
 15. Każ­dy uczest­nik uczest­ni­cząc w Wy­da­rze­niu wy­ra­ża zgo­dę na utrwa­la­nie prze­bie­gu wy­da­rze­nia z je­go udzia­łem (w tym na wy­ko­rzy­sta­nie wi­ze­run­ku) dla ce­lów do­ku­men­ta­cji oraz pro­mo­cji­/re­kla­my Wy­da­rze­nia i Fundacji, a na­stęp­nie roz­po­wszech­nia­nie dla ce­lów do­ku­men­ta­cyj­nych, re­kla­mo­wych oraz pro­mo­cyj­nych.
 16. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 17. Handel na terenie wydarzenia odbywać się może tylko za wyłączną zgodą Organizatora. 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Kultury Pozytywka.
 19. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 20. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Fundacja Kultury Pozytywka informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fundacja Kultury Pozytywka z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz.

 1. Osoba odpowiedzialna za przechowywanie Danych Osobowych

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przechowywanie Danych Osobowych w Fundacji Kultury Pozytywka – Anatą Pytlak, możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Fundację Kultury Pozytywka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Fundacja Kultury Pozytywka pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Fundacja Kultury Pozytywka.
 1. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Cel i okres przetwarzania

Fundacja Kultury Pozytywka może przetwarzać dane osobowe, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

#bydgoszcz #wyspamłyńska #brda #młynyrothera #sztukiaudiowizualne #kujawskopomorskie #światłowody #sztuka #wystawasztuki #cudapolski2023 #nationalgeographicpolska #nationalgeographictraveler #lumenart #rzeźbiarstwo

Side image

„Baśniowy Ogród Świateł”. Magia światłem malowana. Edycja 2022

Side image

Współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Wyobraź sobie, że idziesz nocą po buchającym kolorami jesieni parku w środku miasta. I nagle zaczynają otaczać Cię magiczne światła. Przez szeleszczące liście przebijają się blaski, które przenoszą Cię do świata magii… tak to jest cykl Baśniowy Ogród Świateł, który  każdego roku odwiedza ok. 40 tyś. widzów.

„Baśniowy Ogród Świateł” pojawia się także w 2022 roku. w dniach pomiędzy 24 i 25 września od 20:00 do 23:00  Wyspa Młyńska i Park im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy staną się królestwem światła. Szykujemy dla Was między innymi:

…i inne atrakcje niespodzianki!

„Baśniowy Ogród Świateł” będzie niezwykłym przeżyciem dla małych i dużych. Oraz dla zakochanych, w tym dla przytulonych do siebie babci i dziadka, których oprószone siwizną włosy znowu zalśnią młodzieńczą jasnością.

Marzymy o tym, aby wizyta w parku zmienionym w świetlisty świat baśni była wielkim przeżyciem dla dzieci. Jeżeli zaprosisz dziecko do naszego „Baśniowego Ogrodu Świateł”, będzie mogło dotknąć magii swoją małą rączką. To coś zupełnie innego niż migające na ekranach smartfonów filmiki. W jaki sposób możesz pomóc nam w zrealizowaniu tej wizji?

To proste – wesprzyj nasz projekt swoją cegiełką. Wiele miast na świecie ma swoje festiwale światła. Razem z Tobą, My podarujemy taki naszej ukochanej Bydgoszczy.

Side image

„Baśniowy Ogród Świateł”. Magia światłem malowana. Edycja 2021 / zdjęcia/

Background Background
Side image

Chcesz nas wesprzeć bardzo, bardzo mocno?

Porozmawiajmy!

 Stałymi partnerami realizacji wszystkich wydarzeń fundacji w 2023 roku zostały marki:

PointArt, Geopart Sp. zoo, Work Partner ServiceMielcarek EventKultowa Kuchniaracjonalnymarketing.pl

                   (najedź kursorem na nazwę firmy, aby przejść do poszczególnych stron naszych partnerów)

Wesprzyj projekt według uznania

 • 50PLN
 • 100PLN
 • 200PLN
 • 500PLN
Pomagam!